کانون وکلای مستقل بین المللی ایرانی

Iranian Independent Bar

  • Collaborate with International Lawyers
  • Showcase of achievements
  • International Meetings

اندیشکده حقوق بین الملل

فعالیت مدنی

کانون وکلای مستقل برای مبارزه با تبعیض در رویه اداری و اقدام به فعالیت قضایی در جبهه های قضایی بین المللی میکند. کانون وکلای مستقل از لوازم اظهار نظر سیاسی و مدنی فعالان سیاسی میباشد

عدم وابستگی

کانون وکلای مستقل به دولتها وابستگی ندارد. عدم وابستگی اداری و رسمی به دولتها، ضمن ایجاد محدودیت رسمی وکالت و کاهش حقوق مالی وکلا، موجب حفظ شان قضایی و وکالت میگردد. 

اندیشکده حقوق بین الملل

کانون حقوق بین الملل ، محل همکاری عملی وکلا و استفسار نظرات قضایی جهت دفاع از حقوق بین المللی افراد میباشد. کانون حقوق بین الملل جایگزین کانون های وکلای منطقه ای نمیباشد.

کانون وکلای مستقل بین الملل ایرانی

کانون وکلای مستقل بین الملل، کانون غیر صنفی دانش آموختگان حقوق، حقوق بین الملل و فعالان حقوق مدنی مستقل (غیر وابسته به دولت) میباشند که مایلند دستاوردهای تحقیق، پژوهش و مبارزات مدنی خویش را در پرتو اصل آزادی بیان بین الملل نسبت به دولتها ابراز نمایند. تحقق این اهداف در کوتاه مدت، دور از دسترس و گاه غیر ممکن مینماید. اما با عنایت به اصل آزادی آکادمیک، خاموش کردن پژوهش های نقادانه در بستر دانشگاهها و پژوهشگاههای وابسته و از جمله دخالت مسلم دولت (ها) در امر کانون های صنفی، ایجاد کانون ها و اندیشکده ها و انجمن های غیر وابسته ، امری ضروری مینماید.

کانون وکلای مستقل بین الملل ، در ابتدای راه خویش از اندیشمندان و دانش آموختگان دعوت به همکاری مینماید.