کانون وکلای مستقل بین المللی ایرانی

Iranian Independent Bar

  • Collaborate with International Lawyers
  • Showcase of achievements
  • International Meetings

اندیشکده حقوق بین الملل

فعالیت مدنی

کانون وکلای مستقل برای مبارزه با تبعیض در رویه اداری و اقدام به فعالیت قضایی در جبهه های قضایی بین المللی میکند. کانون وکلای مستقل از لوازم اظهار نظر سیاسی و مدنی فعالان سیاسی میباشد

عدم وابستگی

کانون وکلای مستقل به دولتها وابستگی ندارد. عدم وابستگی اداری و رسمی به دولتها، ضمن ایجاد محدودیت رسمی وکالت و کاهش حقوق مالی وکلا، موجب حفظ شان قضایی و وکالت میگردد. 

اندیشکده حقوق بین الملل

کانون حقوق بین الملل ، محل همکاری عملی وکلا و استفسار نظرات قضایی جهت دفاع از حقوق بین المللی افراد میباشد. کانون حقوق بین الملل جایگزین کانون های وکلای منطقه ای نمیباشد.

خدمات  آموزش قضایی و دیوانی

کانون وکلای مستقل بین الملل ایران طیف گسترده ای از خدمات آموزش قضایی و دیوانی برای شهروندان و وکلا با هدف آشنایی با اصول قانون اساسی بین المللی و حقوق شهروندی منطبق با نیازهای منطقه ای ارائه میدهد.

کارگاههای حقوق تطبیقی جهت دعاوی و دیوان های بین المللی  

مشاوره حقوقی با اساتید بین الملل جهت دفاع شخصی از حقوق مدنی 

صدور گواهی موقت (اتفاقی) جهت دعاوی بین الملل

کارگاههای آشنایی با حقوق مصوب قانون اساسی برای شهروندان